Ouderraad

Oudervereniging de Blokkendoos is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren) op basisschool de Blokkendoos. Als u een kind op de Blokkendoos hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging.

De doelstelling van de ouderraad is de belangen te behartigen van alle personen van wie de kinderen onderwijs ontvangen op de Blokkendoos. Zij organiseert en financiert activiteiten en spullen ten behoeve van leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw lidmaatschap geeft natuurlijk ook het recht op inspraak via de ouderraad. Al onze vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd welkom. De vergaderingen van de ouderraad vinden circa één maal per zes weken plaats. 

Een keer per jaar houden wij een algemene jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad wordt het jaarverslag vastgesteld, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld (die daarna als voorstel naar de directie en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad gaat) en diverse commissieactiviteiten besproken. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Het jaarverslag wordt in de week voor de vergadering via de mail naar alle ouders gestuurd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de leden van de ouderraad terecht. De voorzitter is Marijke Broeders. U mag ons altijd aanspreken met uw vragen en opmerkingen. En nieuwe ideeën zijn altijd welkom. U kunt ons ook per mail bereiken op ordeblokkendoos@leerrijk.nl


Vrijwillige ouderbijdrage.

Aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten zijn natuurlijk ook kosten verbonden. Daarom wordt van u jaarlijks een bijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wanneer u de ouderbijdrage niet betaalt, zijn daar dus geen consequenties voor uw kind(eren) aan verbonden. De school mag en zal kinderen namelijk nooit uitsluiten van activiteiten omdat de ouderbijdrage niet is betaald. Omdat alle kinderen profiteren van de ouderbijdrage, vinden we het echter vanzelfsprekend dat u deze vrijwillige bijdrage wel overmaakt. Als de hoogte van het bedrag voor u een probleem is of u wilt bijvoorbeeld in termijnen betalen, gaan we met u in gesprek en komen we tot een oplossing hiervoor. Wanneer veel ouders de vrijwillige bijdrage niet zouden voldoen, kunnen we in de toekomst bepaalde activiteiten misschien niet meer organiseren.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt 37,50 euro per kind voor het hele schooljaar. Voor het schoolkamp in groep 8 wordt een aparte vrijwillige bijdrage gevraagd, gebaseerd op de daadwerkelijk begrote kosten van het schoolkamp. Als uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u de helft, dus 18,75 euro per kind. In het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Dit verzoek ontvangt u namens de oudervereniging.