Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Geschiedenis van de school

De Blokkendoos is een van oorsprong katholieke school, die halverwege de zeventiger jaren is gesticht. Om precies te zijn op 1 augustus 1974. Destijds gestart met twee kleutergroepen en de groepen 3 en 4 om daarna uit te groeien tot een volledige basisschool. 

In 1977 is het huidige permanente gebouw officieel geopend. In 2007 zijn twee kleuterlokalen vergroot en is het gebouw uitgebreid met een nieuwe directiekamer en teamkamer. De oude ruimtes zijn herbezet als gespreksruimte, en werkruimtes. Het gebouw telt 13 groepslokalen, een aula, een speelzaal, spreekkamers, kantoorruimtes en personeelsvoorzieningen. De naam van de school is destijds bedacht door een leerling van de school en er zijn door de vormgeving aanknopingspunten met een blokkendoos als speelmateriaal. Ook de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang hebben inmiddels een permanente plaats gekregen binnen ons gebouw.

Inmiddels is het gebouw natuurlijk wat gedateerd. Daarom wordt in 2022 een forse renovatie uitgevoerd om de school weer volledig aan te passen aan alle eisen van de huidige tijd. Zowel onderwijskundig (inrichting) als technisch (veiligheid, schone lucht, duurzaam, energiezuinig).

Het logo van de school is ontworpen door Anke Saat. Zij heeft zich voor het ontwerp laten inspireren door het computerspel Tetris (afgeleid van het Griekse woord 'vier', omdat ieder blokje uit vier vierkantjes bestaat). 

 

Goed onderwijs verzorgen aan elk kind dat naar De Blokkendoos komt.

Dáár staan we voor. Als team hebben we in 2022 een nieuw missie statement beschreven. Dit verwoordt waar we voor staan en waar we voor gaan. Met elkaar als team, met de kinderen en met de ouders van De Blokkendoos:

Samen met elkaar leren, ontwikkelen, groeien en bloeien in een veilige, uitdagende en betekenisvolle omgeving

Uitgangspunt voor ons handelen en ons onderwijs is hierbij:

Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander en zorg goed voor de omgeving

 

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op vijftien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Onze visie

De identiteit van onze school wordt niet alleen bepaald door het gegeven of een school openbaar dan wel bijzonder (in ons geval katholiek) wordt genoemd. Het wordt ook bepaald door de manier waarop wordt omgegaan met de leerlingen, met de school als leefgemeenschap, de manier waarop aandacht gegeven wordt aan de leerlingen en ook met de manier waarop teamleden onderling met elkaar omgaan. De opdracht van een school is zo goed mogelijk onderwijs en opvoeding geven. Toch onderscheiden basisscholen zich van elkaar, ze hebben elk hun eigen missie/ visie. De visie van de Blokkendoos luidt als volgt:

visie2

Voortkomend uit deze visie hebben we op De Blokkendoos een aantal speerpunten m.b.t . het onderwijs vastgesteld. Hierop willen we nader ingaan.

We proberen de zelfstandigheidvan de leerling te bevorderen. We leren de leerlingen in de acht jaar op allerlei manieren taken zelfstandig uit te voeren. Steeds verder op weg naar een meer zelfstandig persoon. De leerling leert wat hij wel en niet aankan. We proberen de leerling langzamerhand steeds moeilijkere taken uit te laten voeren. Hij moet zichzelf leren redden in allerlei situaties (zelfredzaamheid).

We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen door het geven van gedifferentieerde instructie. Aan de hand van observaties en toetsgegevens wordt gekeken welke instructie een kind de komende periode nodig heeft om de gestelde ontwikkelingsdoelen te bereiken. De leerkracht stemt zijn/haar handelingen af op de onderwijsbehoefte van het kind en zorgt op deze manier voor “gewoon goed onderwijs”. (Zie verder hoofdstuk 5, paragraaf E gedifferentieerde instructie)

We schenken aandacht aan de sociale ontwikkeling van de leerling. Een kind moet leren met anderen om te gaan. Met oudere en jongere kinderen en met volwassenen.

De groepen 1 en 2 zijn heterogeen van samenstelling, d.w.z. dat kinderen van 4 tot 6 jaar bij elkaar in een groep zitten. Zij leren door naar anderen te kijken, te luisteren; door samen te spelen in een groep.

Vanaf groep 3 zitten kinderen van gelijke leeftijd bij elkaar. We leren kinderen met elkaar samen te werken door de principes van zelfstandig werken en het coöperatief leren toe te passen.

Tijdens het coöperatief leren werken de kinderen aan de hand van vastgestelde structuren intensief samen. Middels deze werkwijze wordt er tegelijkertijd een beroep gedaan op de sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen. ( zie hoofdstuk 5; Coöperatief leren)

We willen kinderen leren met eigen emoties en met die van anderen om te gaan. Om de sociale vorming te stimuleren worden gedurende het schooljaar een aantal schoolregels centraal gesteld. Deze regels worden zichtbaar gemaakt in de gehele school.( zie hoofdstuk 9 paragraaf L schoolregels en afspraken)  De sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind wordt gevolgd met behulp van “Kijk op sociale competenties”.

We willen kinderen leren kritisch te zijn, kritisch op zichzelf, kritisch op hun omgeving. We proberen ze te leren, dat ze een eigen mening nodig hebben; dat ze niet zonder meer anderen altijd moeten volgen; dat ze nadenken voordat ze een beslissing nemen; dat ze zelf verantwoording durven nemen. Zaken die zich voordoen worden in schoolverband besproken of met projecten uitgewerkt.

Pesten op school is een soms voorkomend en een naar probleem. Wij zullen al het mogelijke doen om bij signalering een en ander direct aan te pakken. Met het pestprotocol willen we structureelaandacht hebben voor dit probleem.  U kunt als ouder op onze inzet rekenen; laat het ons te allen tijde weten als zich een pestsituatie voordoet.

Ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen krijgt aandacht binnen onze school; niet alleen tussen nationaliteit, huidskleur of geloofsrichting maar ook verschillen naar interesses, talenten, lichaamsbouw, gedrag en emoties. We proberen kinderen te leren omgaan met deze verschillen en ze respect bij te brengen voor die verschillen tussen mensen. Verschillen in prestaties tussen kinderen of extra hulp krijgen is iets heel normaals. Ondanks het feit dat onze school niet echt veel verschillende nationaliteiten herbergt, willen we hier toch aandacht aan geven en kinderen leren omgaan met andere culturen.

We werken ook met godsdienstprojecten die aandacht geven aan bovengenoemde aspecten.

Naast alle aandacht voor de totale groep is er natuurlijk ook aandacht voor het individuele kind. In de aanvangssituatie op school wordt nauwgezet gekeken of kinderen zich thuis gaan voelen. Bij een tussentijdse instroom van kinderen is er vaak sprake van enige gewenning (cultuurverschillen tussen scholen) De leerkrachten willen zeer duidelijk aandacht geven aan deze “inburgering”.

Bij langdurig ziek zijn van leerlingen en/of ziekenhuisopname zal contact met u worden opgenomen over de onderwijsmogelijkheden. (zie verder hoofdstuk 4 van de schoolgids: Onze zorg voor uw kind.

A. De school als leergemeenschap

De Blokkendoos is een school waar kinderen van 4 tot en met 12 jaar kansen krijgen om optimaal te kunnen leren en zich zelf te ontwikkelen.  De wet op het primair onderwijs geeft een groot aantal zaken waaraan onze school zich dient te houden en anderzijds een aantal keuzes open laat voor de school.

In de wet ligt bijvoorbeeld vast: - het aantal uren op jaarbasis dat een leerling les krijgt,

- de vakken waarin de leerling wordt onderwezen.

- de minimumdoelen die de leerling dient  te behalen

- de eisen waaraan gebouwen moeten voldoen

- de eisen waaraan de leraar dient te voldoen.

Het team van de Blokkendoos stelt zich als doel dat zij de kinderen gedurende hun schoolloopbaan optimaal begeleiden en vormen. Zelfstandig werken, handelingsgericht werken en coöperatief leren zijn belangrijke onderdelen binnen ons onderwijs.  In de kleutergroepen wordt gewerkt vanuit thematisch onderwijs in de vorm van projectjes. (zie uitvoerig bij: “wat leren we de kinderen?”)  De jongste kinderen kunnen rustig wennen, de oudere kleuters krijgen wat meer opdrachten in de sfeer van ontdekkend en experimenterend bezig zijn. Daarna volgt groep 3 met de start van het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen.

In groep 2 t/m 8 wordt in het kader van zelfstandig werken gewerkt met dag en weektaken. De verwerking van de aangeboden leerstof gebeurt soms klassikaal, soms in groepjes of naar aanleg en tempo van de individuele leerling. Daardoor kan het gebeuren dat de ene leerling bij een bepaald leerstofonderdeel meer moet verwerken dan de andere. Als een leerling meer aankan, dan stellen we meer eisen aan hem.

Wij proberen iedere leerling zich op deze wijze te laten ontplooien, waarbij wij respect tonen voor die leerling die meer of minder leerstof aankan.

Ook huiswerk speelt een rol in de groepen 7 en 8. In het kader van de voorbereiding naar het voortgezet onderwijs proberen we leerlingen te laten plannen en uitvoeren. De hoeveelheid huiswerk is beperkt en wordt indien nodig aangepast aan het niveau van het kind.

In alle groepen werken kinderen met de computer.  Dit gebeurt individueel en in tweetallen.

Wij vinden het van groot belang dat ons onderwijs up to date blijft en aansluit bij de behoeftes van de kinderen. We kijken dan ook voortdurend waar vernieuwingen nodig zijn of waar deze ingevoerd  zouden moeten worden. Voor het komende tijd betekent dit dat we:

- verder gaan met het uitdiepen van Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen; een actuele methode voor begrijpend lezen.

- belevend lezen verder uitwerken en invioren om hogere opbrengts voor technisch- en begrijpend lezen te krijgen

- de nieuwe methode Faqta voor wereld oriëntatie hebben ingevoerd

- een andere werkwijze voor cultuur educatie hebben ontwikkeld

 

B. De identiteit van de school

We spreken hier over de manier waarop we op school omgaan met kinderen, ouders, teamleden en andere betrokkenen.

Dit houdt in dat we als team een sleutelrol vervullen door ons voorbeeldgedrag naar leerlingen. We hopen dat dit navolging krijgt bij het gedrag van de leerlingen. Het omgaan met elkaar willen we op een christelijke manier uiten:

  • we praten iets met elkaar uit,
  • we proberen  leerlingen die hun boekje te buiten gaan uit te leggen waarom iets verkeerd is gegaan,
  • we dulden niet dat leerlingen om redenen van huidskleur, land van herkomst, geloof, uiterlijk of wat dan ook worden achtergesteld,
  • we leren kinderen respect te hebben voor elkaar,
  • we luisteren naar de mening van de ouders en willen trachten in goed overleg met hen een bijdrage te leveren aan de opvoeding van de kinderen.

C. Onze school heeft een katholieke geloofsrichting

Slechts een kleine 20% van de ouders hebben een katholieke geloofs achtergrond. Hierdoor hebben we besloten om geen catecheselessen meer te geven. We gebruiken het programma 'Kwink' om burgerschapsvorming in de breedste zin te geven aan alle kinderen.

Toch blijven we vanauit een christelijk, katholieke inspiratiebron ons onderwijs vormgeven. Dit komt op diverse manieren tot uiting door:

  • uiting te geven aan de hierboven al vermelde zaken,
  • de sfeer op de school bij vieringen zoals Kerstmis, Carnaval en Pasen,
  • de contacten met de parochie aangaande de voorbereiding van de Eerste Communie en het Vormsel. Deze voorbereiding geschiedt door de parochie en de school geeft haar medewerking aan de uitvoering.

Schoolkalender

De data op de schoolkalender zijn onder voorbehoud. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen ontstaan in de loop van het schooljaar. Er kunnen dus geen rechten worden ontleend aan de genoemde data.

Vrije dagen en vakanties schooljaar 2022-2023

Vakanties en studiedagen 2022-2023

Studiedag: 26 september 2022
Herfstvakantie: 21 oktober 2022 - 30 oktober 2022
Studiedag: 15 november 2022
Studiedag: 06 december 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 - 09 januari 2023
Studiedag: 09 februari 2023
Voorjaarsvakantie: 18 februari 2023 - 26 februari 2023
Studiemiddag (vanaf 12.00): 09 maart 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 22 april 2023 - 07 mei 2023
Hemelvaart + dag na Hemelvaart: 18 mei 2023 - 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Studiedag: 06 juni 2023
Zomervakantie: 15 juli 2023 - 27 augustus 2023  

Voor- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang en peuterarrangementen.
De Blokkendoos biedt in samenwerking met de Kinderopvang Midden-Brabant op 5 morgens peuterarrangementen aan in de school. De inhoud van een peuterarrangement komt bijna overeen met de vroegere peuterspeelzaal. Kinderen van 2 tot 4 jaar worden in de Blokkendoos opgevangen in een speciaal ingericht lokaal. Als u interesse heeft kunt u bellen met 0416-278472 of een mail sturen naar info@kinderopvangmb.nl.
KMB biedt ook voor- en naschoolse kinderopvang aan op de Blokkendoos. De naschoolse opvang is verdeeld over twee groepen op De Blokkendoos. Zowel de kinderen van de groepen 1 t/m 4 als van 5 t/m 8 maken gebruik van de naschoolse opvang in een eigen ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KMB via telefoonnummer 0416-278472.