Onze school

Schoolplan 2015-2019

Op deze link schoolplan 2015-2019 vindt u ons schoolplan 2015-2019 met daarin het schoolondersteuningsprofiel.

Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Over de school

De Blokkendoos is een katholieke school, die halverwege de zeventiger jaren is gesticht. Om precies te zijn op 1 augustus 1974. Destijds gestart met twee kleutergroepen en de groepen 3 en 4 om daarna uit te groeien tot een volledige basisschool. 

In 1977 is het huidige permanente gebouw officieel geopend. In 2007 zijn twee kleuterlokalen vergroot en is het gebouw uitgebreid met een nieuwe directiekamer en teamkamer. De oude ruimtes zijn herbezet als gespreksruimte, en werkruimtes voor de ICL-er en ICT-er. Het gebouw telt 13 groepslokalen, een aula, een speelzaal en personeelsvoorzieningen. De naam van de school is destijds bedacht door een leerling van de school en er zijn door de vormgeving aanknopingspunten met een blokkendoos als speelmateriaal.

Het logo van de school is ontworpen door Anke Saat, moeder van Tobias. Zij heeft zich voor het ontwerp laten inspireren door het computerspel Tetris ( = afgeleid van het Griekse woord 'vier ', omdat ieder blokje uit 4 vierkantjes bestaat ). Het logo van de school past bij onze missie / visie, want de visie van de Blokkendoos luidt als volgt:

 

Ons motto is: "WETEN WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET WEET WAT JE MOET DOEN".

Uitgangspunt voor ons handelen en ons onderwijs is:

"ZORG GOED VOOR JEZELF, ZORG GOED VOOR DE ANDER EN ZORG GOED VOOR JE OMGEVING'.

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op zestien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Onze visie

De identiteit van onze school wordt niet alleen bepaald door het gegeven of een school openbaar dan wel bijzonder (in ons geval katholiek) wordt genoemd. Het wordt ook bepaald door de manier waarop wordt omgegaan met de leerlingen, met de school als leefgemeenschap, de manier waarop aandacht gegeven wordt aan de leerlingen en ook met de manier waarop teamleden onderling met elkaar omgaan. De opdracht van een school is zo goed mogelijk onderwijs en opvoeding geven. Toch onderscheiden basisscholen zich van elkaar, ze hebben elk hun eigen missie/ visie. De visie van de Blokkendoos luidt als volgt:

visie2

Voortkomend uit deze visie hebben we op De Blokkendoos een aantal speerpunten m.b.t . het onderwijs vastgesteld. Hierop willen we nader ingaan.

We proberen de zelfstandigheidvan de leerling te bevorderen. We leren de leerlingen in de acht jaar op allerlei manieren taken zelfstandig uit te voeren. Steeds verder op weg naar een meer zelfstandig persoon. De leerling leert wat hij wel en niet aankan. We proberen de leerling langzamerhand steeds moeilijkere taken uit te laten voeren. Hij moet zichzelf leren redden in allerlei situaties (zelfredzaamheid).

We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen door het geven van gedifferentieerde instructie. Aan de hand van observaties en toetsgegevens wordt gekeken welke instructie een kind de komende periode nodig heeft om de gestelde ontwikkelingsdoelen te bereiken. De leerkracht stemt zijn/haar handelingen af op de onderwijsbehoefte van het kind en zorgt op deze manier voor “gewoon goed onderwijs”. (Zie verder hoofdstuk 5, paragraaf E gedifferentieerde instructie)

We schenken aandacht aan de sociale ontwikkeling van de leerling. Een kind moet leren met anderen om te gaan. Met oudere en jongere kinderen en met volwassenen.

De groepen 1 en 2 zijn heterogeen van samenstelling, d.w.z. dat kinderen van 4 tot 6 jaar bij elkaar in een groep zitten. Zij leren door naar anderen te kijken, te luisteren; door samen te spelen in een groep.

Vanaf groep 3 zitten kinderen van gelijke leeftijd bij elkaar. We leren kinderen met elkaar samen te werken door de principes van zelfstandig werken en het coöperatief leren toe te passen.

Tijdens het coöperatief leren werken de kinderen aan de hand van vastgestelde structuren intensief samen. Middels deze werkwijze wordt er tegelijkertijd een beroep gedaan op de sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen. ( zie hoofdstuk 5; Coöperatief leren)

We willen kinderen leren met eigen emoties en met die van anderen om te gaan. Om de sociale vorming te stimuleren worden gedurende het schooljaar een aantal schoolregels centraal gesteld. Deze regels worden zichtbaar gemaakt in de gehele school.( zie hoofdstuk 9 paragraaf L schoolregels en afspraken)  De sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind wordt gevolgd met behulp van “Kijk op sociale competenties”.

We willen kinderen leren kritisch te zijn, kritisch op zichzelf, kritisch op hun omgeving. We proberen ze te leren, dat ze een eigen mening nodig hebben; dat ze niet zonder meer anderen altijd moeten volgen; dat ze nadenken voordat ze een beslissing nemen; dat ze zelf verantwoording durven nemen. Zaken die zich voordoen worden in schoolverband besproken of met projecten uitgewerkt.

Pesten op school is een soms voorkomend en een naar probleem. Wij zullen al het mogelijke doen om bij signalering een en ander direct aan te pakken. Met het pestprotocol willen we structureelaandacht hebben voor dit probleem.  U kunt als ouder op onze inzet rekenen; laat het ons te allen tijde weten als zich een pestsituatie voordoet.

Ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen krijgt aandacht binnen onze school; niet alleen tussen nationaliteit, huidskleur of geloofsrichting maar ook verschillen naar interesses, talenten, lichaamsbouw, gedrag en emoties. We proberen kinderen te leren omgaan met deze verschillen en ze respect bij te brengen voor die verschillen tussen mensen. Verschillen in prestaties tussen kinderen of extra hulp krijgen is iets heel normaals. Ondanks het feit dat onze school niet echt veel verschillende nationaliteiten herbergt, willen we hier toch aandacht aan geven en kinderen leren omgaan met andere culturen.

We werken ook met godsdienstprojecten die aandacht geven aan bovengenoemde aspecten.

Naast alle aandacht voor de totale groep is er natuurlijk ook aandacht voor het individuele kind. In de aanvangssituatie op school wordt nauwgezet gekeken of kinderen zich thuis gaan voelen. Bij een tussentijdse instroom van kinderen is er vaak sprake van enige gewenning (cultuurverschillen tussen scholen) De leerkrachten willen zeer duidelijk aandacht geven aan deze “inburgering”.

Bij langdurig ziek zijn van leerlingen en/of ziekenhuisopname zal contact met u worden opgenomen over de onderwijsmogelijkheden. (zie verder hoofdstuk 4 van de schoolgids: Onze zorg voor uw kind.

A. De school als leergemeenschap

De Blokkendoos is een school waar kinderen van 4 tot en met 12 jaar kansen krijgen om optimaal te kunnen leren en zich zelf te ontwikkelen.  De wet op het primair onderwijs geeft een groot aantal zaken waaraan onze school zich dient te houden en anderzijds een aantal keuzes open laat voor de school.

In de wet ligt bijvoorbeeld vast: - het aantal uren op jaarbasis dat een leerling les krijgt,

- de vakken waarin de leerling wordt onderwezen.

- de minimumdoelen die de leerling dient  te behalen

- de eisen waaraan gebouwen moeten voldoen

- de eisen waaraan de leraar dient te voldoen.

Het team van de Blokkendoos stelt zich als doel dat zij de kinderen gedurende hun schoolloopbaan optimaal begeleiden en vormen. Zelfstandig werken, handelingsgericht werken en coöperatief leren zijn belangrijke onderdelen binnen ons onderwijs.  In de kleutergroepen wordt gewerkt vanuit thematisch onderwijs in de vorm van projectjes. (zie uitvoerig bij: “wat leren we de kinderen?”)  De jongste kinderen kunnen rustig wennen, de oudere kleuters krijgen wat meer opdrachten in de sfeer van ontdekkend en experimenterend bezig zijn. Daarna volgt groep 3 met de start van het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen.

In groep 2 t/m 8 wordt in het kader van zelfstandig werken gewerkt met dag en weektaken. De verwerking van de aangeboden leerstof gebeurt soms klassikaal, soms in groepjes of naar aanleg en tempo van de individuele leerling. Daardoor kan het gebeuren dat de ene leerling bij een bepaald leerstofonderdeel meer moet verwerken dan de andere. Als een leerling meer aankan, dan stellen we meer eisen aan hem.

Wij proberen iedere leerling zich op deze wijze te laten ontplooien, waarbij wij respect tonen voor die leerling die meer of minder leerstof aankan.

Ook huiswerk speelt een rol in de groepen 7 en 8. In het kader van de voorbereiding naar het voortgezet onderwijs proberen we leerlingen te laten plannen en uitvoeren. De hoeveelheid huiswerk is beperkt en wordt indien nodig aangepast aan het niveau van het kind.

In alle groepen werken kinderen met de computer.  Dit gebeurt individueel, in tweetallen  en soms met ouders.

Wij vinden het van groot belang dat ons onderwijs up to date blijft en aansluit bij de behoeftes van de kinderen. We kijken dan ook voortdurend waar vernieuwingen nodig zijn of waar deze ingevoerd  zouden moeten worden. Voor het komende jaar betekent dit dat we:

-  verder gaan met het uitdiepen van Nieuwsbegrip; een actuele methode voor begrijpend lezen,

-  een nieuwe methode voor technisch lezen invoeren

- een nieuwe methode voor aardrijkskunde invoeren,

- als team verder gaan met de teamcursus m.b.t. gedifferentieerde instructie, en één zorgroute;

  een cursus gericht op opbrengstgericht/handelingsgericht- en planmatig werken

- een vervolgstap maken met Dotcomschool; een digitaal klassenadmininstratieprogramma,

- verder gaan met KIJK groep 1-2; een observatie en signaleringsprogramma voor de groepen 1-2.

B. De identiteit van de school

We spreken hier over de manier waarop we op school omgaan met kinderen, ouders, teamleden en andere betrokkenen.

Dit houdt in dat we als team een sleutelrol vervullen door ons voorbeeldgedrag naar leerlingen. We hopen dat dit navolging krijgt bij het gedrag van de leerlingen. Het omgaan met elkaar willen we op een christelijke manier uiten:

  • we praten iets met elkaar uit,
  • we proberen  leerlingen die hun boekje te buiten gaan uit te leggen waarom iets verkeerd is gegaan,
  • we dulden niet dat leerlingen om redenen van huidskleur, land van herkomst, geloof, uiterlijk of wat dan ook worden achtergesteld,
  • we leren kinderen respect te hebben voor elkaar,
  • we luisteren naar de mening van de ouders en willen trachten in goed overleg met hen een bijdrage te leveren aan de opvoeding van de kinderen.

C. Onze school heeft een katholieke geloofsrichting

Dit komt op diverse manieren tot uiting door:

  • uiting te geven aan de hierboven al vermelde zaken,
  • de sfeer op de school bij vieringen zoals Kerstmis, Carnaval en Pasen,
  • Het geven van godsdienstlessen op school aan de hand van projecten.
  • de contacten met de parochie aangaande de voorbereiding van de Eerste Communie en het Vormsel. Deze voorbereiding geschiedt door de parochie en de school geeft haar medewerking aan de uitvoering.

Vrije dagen en vakanties schooljaar 2018-2019

Donderdagmiddag                       13 september

Maandagmiddag                          8 oktober

Herfstvakantie                            15 t/m 19 oktober

Dinsdagmiddag                           27 november

Vrijdagmiddag                            22 december

Kerstvakantie                             24 december t/m 4 januari

Donderdagmiddag                      24 januari

Woensdag                                  20 februari

Voorjaarsvakantie                       4 maart t/m 8 maart

Donderdagmiddag                      28 maart

Meivakantie                               22 april t/m 3 mei

Woensdag                                 22 mei

Hemelvaart                               30 en 31 mei

Tweede Pinksterdag                   10 juni

Dinsdagmiddag                         18 juni

Zomervakantie                          8 juli t/m 18 augustus

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang en peuterarrangementen.
Vanaf dit schooljaar biedt de Blokkerndoos in samenwerking met de stichting Kinderopvang Midden-Brabant op 4/5 morgens peuterarrangementen aan in de school. De inhoud van een peuterarrangement komt bijna overeen met de vroegere peuterspeelzaal. Kinderen van 2 tot 4 jaar worden in de Blokkendoos opgevangen in een speciaal ingericht lokaal. Als u interesse heeft kunt u bellen met 0416-278472 of een mail sturen naar info@stichting-kmb.nl.
Dezelfde stichting biedt ook voor- en naschoolse kinderopvang aan op de Blokkendoos. De naschoolse opvang is verdeeld over twee groepen op De Blokkendoos. Zowel de kinderen van de groepen 1 t/m 4 als van 5 t/m 8 maken gebruik van de naschoolse opvang in een eigen ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met KMB via telefoonnummer 0416-278472.

Tussenschoolse Opvang
De Tussenschoolse Opvang wordt ook op school georganiseerd door Stichting Tussenschoolse Opvang Midden-Brabant (STOMB), zij zijn een onderdeel van KMB.
Het is mogelijk dat kinderen tussen de middag op school overblijven. Het overblijven is van 11.55/12.00 uur tot 12.45 uur. De kinderen eten gezamenlijk in de aula en in het overblijflokaal.
Tijdens het overblijven, kan er nadat er gegeten is, tot 12.45 uur gespeeld worden. Bij mooi weer gebeurt dit buiten, bij slecht weer in de aula, het overblijflokaal en de speelzaal. De overblijfkrachten zorgen voor het toezicht. De kleuters worden voor aanvang van de middagschooltijd door de overblijfouder naar hun lokaal teruggebracht.
Wilt u meer informatie over de Tussenschoolse opvang of heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Guido Paijmans van KMB, telefoon 0416-278472 email: tso@stichting-kmb.nl

Meer informatie via de volgende link: TSO assistent Blokkendoos